Wil jij indicatie verpleegkundige worden?

ALGEMENE VOORWAARDEN

IndicatieNederland, gevestigd te Gouda

www.IndicatieNederland.nl

versie 2023.01

 

ARTIKEL 1 | Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • IndicatieNederland: IndicatieNederland, gevestigd aan de Kampenringweg 45D (2803 PE) te Gouda. Deze eenmanszaak is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 69711267;
 • Klant; degene die IndicatieNederland de opdracht geeft een indicatie te stellen.
 • Indicatiesteller; degene die namens IndicatieNederland de opdracht van Klant uitvoert;
 • Platform: de website IndicatieNederland.nl waarop de potentiële klant of potentiële indicatiesteller zijn interesse in het afnemen of uitvoeren van de dienst van IndicatieNederland kenbaar kan maken.
 • Wederpartij: degene die een overeenkomst met IndicatieNederland sluit, waaronder de Klant, Indicatiesteller of bijvoorbeeld Zorgverzekeraar.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen IndicatieNederland en Wederpartij.
 • NovaCura; facturatiebedrijf dat namens IndicatieNederland de facturen incasseert.

ARTIKEL 2 | Toepasselijkheid

 1. De meest recente versie van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige overeenkomsten, opdrachten en aanvullende of vervolgopdrachten tussen IndicatieNederland en de Wederpartij. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Alle personen die door IndicatieNederland bij de uitvoering van enige opdracht van de Wederpartij zijn ingeschakeld of betrokken (waaronder ZZP’ers en medewerkers van IndicatieNederland) kunnen op de bedingen in deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, onder welke naam ook, van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn slechts van toepassing indien IndicatieNederland dat voor het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard. Alsdan zal in geval van strijdige bepalingen in beide sets algemene voorwaarden de algemene voorwaarden van IndicatieNederland prevaleren.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. IndicatieNederland en Wederpartij zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

 

 

 

 

ARTIKEL 3 | Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en kunnen door IndicatieNederland worden herroepen.
 2. Het aanmelden door de Wederpartij op het platform en het instemmen met de voorwaarden van de overeenkomst verplicht IndicatieNederland nog niet om de beoogde opdracht uit te voeren respectievelijk uit te besteden.
 3. Nadat de Wederpartij zich op het platform heeft aangemeld zal IndicatieNederland zich ervoor inspannen om een Indicatiesteller respectievelijk Klant toe te wijzen. Zodra de Indicatiesteller/Klant is toegewezen, is de opdracht door IndicatieNederland definitief aanvaard c.q. uitbesteed.
 4. Levertijden in offertes van IndicatieNederland zijn indicatief. Overschrijding van de indicatietermijn levert geen toerekenbare tekortkoming van IndicatieNederland op en geven de Wederpartij geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod dat in de offerte is opgenomen dan is IndicatieNederland daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IndicatieNederland anders aangeeft.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor levering van gelijksoortige diensten op een later moment.

 

ARTIKEL 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 1. IndicatieNederland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Alle diensten van IndicatieNederland worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. IndicatieNederland garandeert nimmer een uitkomst van de aangevraagde indicatiestelling.
 3. IndicatieNederland vangt haar dienstverlening pas aan nadat de wettelijke bedenktermijn 14 dagen (herroepingsrecht) is verstreken, dan wel nadat door de Klant uitdrukkelijk van dit recht tot herroeping afstand is gedaan.
 4. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IndicatieNederland aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IndicatieNederland worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan IndicatieNederland zijn verstrekt, heeft IndicatieNederland het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 5. De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 6. Op verzoek van de Wederpartij zal IndicatieNederland de door Wederpartij verstrekte bescheiden retourneren.

ARTIKEL 5 | Duur van de overeenkomst en opzegging

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden alle overeenkomsten aangegaan voor een specifieke opdracht.
 2. Tussen IndicatieNederland en Indicatiesteller wordt een Raamwerkovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, die te allen tijde per direct schriftelijk kan worden opgezegd zonder rechterlijke tussenkomst, mits alle lopende opdrachten zijn afgerond (dan wel tegen de eerste datum waarop daarvan sprake is). De binnen deze raamwerkovereenkomst gesloten deelovereenkomst (gegeven opdracht) vangt aan op het moment dat de Indicatiesteller een Klant krijgt toegewezen. De deelovereenkomst eindigt door voltooiing van de opdracht door Indicatiesteller en kan niet tussentijds door de Indicatiesteller worden opgezegd.
 3. De overeenkomst tussen IndicatieNederland en de Klant vangt aan op het moment dat de Klant een Indicatiesteller krijgt toegewezen. De overeenkomst eindigt door voltooiing van de opdracht door IndicatieNederland. De overeenkomst kan door de Klant te allen tijden tussentijds worden opgezegd, onder vergoeding van de door IndicatieNederland gemaakte kosten.
 4. IndicatieNederland kan een overeenkomst te allen tijde beëindigen indien specifieke diensten niet meer worden geleverd of technische of (bedrijfs)economische redenen daartoe aanleiding geven, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is.

 

ARTIKEL 6 | Inschakelen van derden

 1. IndicatieNederland heeft het recht haar werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De Klant geeft toestemming voor het verstrekken door IndicatieNederland aan de ingeschakelde derde van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, waaronder (bijzondere) persoonsgegevens. IndicatieNederland draagt er zorg voor dat met de betreffende derde een verwerkersovereenkomst wordt gesloten.
 3. IndicatieNederland is niet aansprakelijk voor tekortkoming van ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van IndicatieNederland.
 4. Indien ingeschakelde derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de Wederpartij willen beperken, gaat IndicatieNederland ervan uit en bedingt zij bij deze dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de Wederpartij te aanvaarden.

 

ARTIKEL 7 | Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Alle prijzen die IndicatieNederland hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en inclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren zoals die ten tijde van de overeenkomst gelden. IndicatieNederland behoudt zich het recht voor aan de Wederpartij prijsverhogingen in rekening te brengen evenredig aan prijsverhogingen door leveranciers van IndicatieNederland en bij andere wijzigingen in prijsbepalende factoren, zoals wisselkoersen en fluctuerende grondstofprijzen.
 3. Indien er aan de Wederpartij toerekenbare extra uren worden gemaakt, heeft IndicatieNederland het recht die uren tegen een uurtarief van € 75,- ex btw bij de Wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 8 | Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, heeft IndicatieNederland het recht het tijdstip of de wijze van uitvoering te wijzigen en de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

ARTIKEL 9 | Herroepingsrecht 

 1. De Klant heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van reden te ontbinden, tenzij de Klant heeft ingestemd met het starten met het uitvoeren van de opdracht binnen 14 dagen nadat de Indicatiesteller is toegewezen.
 2. De in lid 1 bedoelde bedenktermijn vangt aan op het moment dat de Indicatiesteller aan de Klant is toegewezen.
 3. Indien de Klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dan kan dat door binnen de bedenktermijn van 14 dagen dit schriftelijk kenbaar te maken aan IndicatieNederland, via: info@indicatienederland.nl.

ARTIKEL 10 | Betaling

 1. De Klant ontvangt één week nadat een (telefonische) afspraak is ingepland van NovaCura een factuur. Klant is gehouden de factuur binnen 21 dagen te betalen en mag daarop het bedrag dat volgens lid 3 zal worden kwijtgescholden daarop in mindering brengen. De betaling van deze factuur dient te geschieden aan NovaCura.
 2. NovaCura zal gelijktijdig met de toezending van de factuur aan Klant deze factuur indienen bij de Zorgverzekeraar van Klant ter declaratie.
 3. De Zorgverzekeraar zal een % van de factuur aan Klant vergoeden, afhankelijk van de polis van de Klant. Het deel van de factuur dat door de Zorgverzekeraar niet wordt vergoed vanwege het vergoedingspercentage in de polis zal IndicatieNederland kwijtschelden, op voorwaarde dat het resterende factuurbedrag (het dus wel vergoedde deel) op tijd wordt betaald. Indien de Zorgverzekeraar om andere redenen niet overgaat tot (volledige) vergoeding, blijft de Klant gehouden de volledige factuur te betalen.
 4. De Wederpartij heeft geen recht op verrekening of opschorting. Weigert de Wederpartij zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door IndicatieNederland, dan ontslaat dat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen jegens IndicatieNederland.
 5. In geval van (voorgenomen) liquidatie, (een aanvraag of aangifte tot) faillissement, (aanvraag tot verlening van) surséance van betaling, (aanvraag tot) toepassing van de wettelijke schuldsanering van de Wederpartij of ingeval op een substantieel deel van het vermogen van de Wederpartij beslag wordt gelegd zonder dat dit beslag binnen redelijke termijn wordt opgeheven, zijn de vorderingen van IndicatieNederland op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Wederpartijen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.
 7. IndicatieNederland heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de lopende rente en de hoofdsom, zelfs al wordt bij betaling anders vermeld.
 8. Indien een factuur, inclusief eventuele rente en kosten, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan IndicatieNederland, nadat de Wederpartij daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden jegens de Wederpartij opschorten. IndicatieNederland is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

 

ARTIKEL 11 | Incassokosten

 1. Is de Wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Wederpartij. Indien de Wederpartij, niet zijnde een consument in de zin van de wet, in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 500,–. Indien IndicatieNederland hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De Wederpartij zoals bedoeld in lid 1 is over de gemaakte incassokosten wettelijke handelsrente verschuldigd.
 3. Indien de Klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan is hij naast de wettelijke rente tevens incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

ARTIKEL 12 | Opschorting en ontbinding

 1. IndicatieNederland is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 3. na het sluiten van de overeenkomst IndicatieNederland ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. indien de Wederpartij surséance van betaling of toepassing van de WSNP aanvraagt of in staat van

faillissement wordt verklaard.

 1. Voorts is IndicatieNederland bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IndicatieNederland op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien IndicatieNederland de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 3. IndicatieNederland behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 13 | Aansprakelijkheid

 1. IndicatieNederland heeft een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering gesloten voor het geval zij of één van haar medewerkers bij de uitvoering van de overeengekomen prestaties schade veroorzaakt aan personen en/of eigendommen van de Wederpartij. Op verzoek wordt een afschrift van deze polissen aan de Wederpartij toegezonden.
 2. De gezamenlijke aansprakelijkheid van IndicatieNederland dan wel van de vennoten, haar bestuurders, alsmede van hun werknemers en eenieder die bij de uitvoering van enige opdracht van de Wederpartij is ingeschakeld, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van IndicatieNederland wordt uitbetaald.
 3. De Wederpartij vrijwaart IndicatieNederland voor de aanspraken op schadevergoeding van derden, die niet door de (bedrijfsaansprakelijkheids)verzekering(en) zijn gedekt.
 4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is de gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een bedrag van €5.000,- (zegge: vijf duizend euro)
 5. IndicatieNederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data, en alle andere vormen van indirecte schade.
 6. IndicatieNederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat IndicatieNederland is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IndicatieNederland kenbaar behoorde te zijn.
 7. IndicatieNederland is niet aansprakelijk voor schade, herstel van verminkte of verloren gegane gegevens of verminderde prestaties als gevolg van het moedwillig verstoren van de dienstverlening door derden. Hieronder vallen onder andere distributed denial of service attacks(DDoS) en aanvallen van hackers maar ook virussen, kwaadaardige software, spyware, encryptie software en dergelijke.
 8. Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar nadat de Wederpartij met die aanspraken bekend was, of redelijkerwijze bekend kon zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 9. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Wederpartij. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De Wederpartij vrijwaart IndicatieNederland tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de Wederpartij verricht.

ARTIKEL 14 | Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IndicatieNederland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IndicatieNederland niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IndicatieNederland worden daaronder begrepen, evenals de arbeidsongeschiktheid van een voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke medewerker/zzp’er.
 3. IndicatieNederland heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat IndicatieNederland haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel IndicatieNederland ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is IndicatieNederland gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 15 | Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart IndicatieNederland voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

ARTIKEL 16 | Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt IndicatieNederland zich de rechten en bevoegdheden voor die IndicatieNederland toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door IndicatieNederland eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, modelzorgplannen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Wederpartij te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze stukken zijn verstrekt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van IndicatieNederland worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

ARTIKEL 17 | Verwerkersovereenkomst

 1. Indien IndicatieNederland bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens zal verwerken, zullen, de bepalingen in dit artikel gelden als ‘verwerkersovereenkomst’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De wederpartij is in deze aan te merken als de verwerkingsverantwoordelijke, en IndicatieNederland als verwerker.
 2. Doeleinden van verwerking

IndicatieNederland verbindt zich onder deze algemene voorwaarden, in opdracht van de wederpartij, persoonsgegevens te verwerken.

De persoonsgegevens die door IndicatieNederland worden verwerkt bevatten alle opgeslagen persoonsgegevens die de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt.

IndicatieNederland heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. IndicatieNederland neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

De wederpartij vrijwaart IndicatieNederland tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht en/of registerplicht door de wederpartij.

 1. Verplichtingen IndicatieNederland

Ten aanzien van de in artikel 16.1 genoemde verwerkingen zal IndicatieNederland zorgdragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door IndicatieNederland vanuit diens rol.

IndicatieNederland zal de wederpartij, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

De verplichtingen van IndicatieNederland die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van IndicatieNederland.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens

IndicatieNederland mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. De wederpartij geeft IndicatieNederland daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, mits er door de Europese Commissie is vastgesteld dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt. IndicatieNederland zal de wederpartij, indien zij daarom expliciet verzoekt, melden in welk land of landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

 1. Verdeling van verantwoordelijkheid

De toegestane verwerkingen zullen door IndicatieNederland worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.

IndicatieNederland is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze algemene voorwaarden, overeenkomstig de instructies van de wederpartij en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de wederpartij, verwerkingen voor doeleinden die niet door de wederpartij aan IndicatieNederland zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is IndicatieNederland niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij de wederpartij.

De wederpartij staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

 1. Inschakelen van derden of onderaannemers

De wederpartij geeft IndicatieNederland hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

Op verzoek van de wederpartij zal IndicatieNederland de wederpartij zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. De wederpartij heeft het recht om tegen enige, door IndicatieNederland ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer de wederpartij bezwaar maakt tegen door IndicatieNederland ingeschakelde derden, zullen partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

IndicatieNederland zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen de wederpartij en IndicatieNederland zijn overeengekomen. IndicatieNederland staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

 1. Beveiliging

IndicatieNederland zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

IndicatieNederland zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

 1. Meldplicht

In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zal IndicatieNederland, zich naar beste kunnen inspannen om de wederpartij daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur te informeren naar aanleiding waarvan de wederpartij beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. IndicatieNederland spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De wederpartij zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal IndicatieNederland meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • de datum of periode waarop het lek heeft plaatsgevonden;
 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • wat (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;
 • de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij IndicatieNederland of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
 • het (maximaal) aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt
 • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt,
 • of de gegevens versleuteld waren voor onbevoegden;
 • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
 • contactgegevens voor de opvolging van de melding.
 1. Rechten van betrokkenen

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan IndicatieNederland, zal IndicatieNederland het verzoek doorsturen aan de wederpartij en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. De wederpartij zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de wederpartij hulp nodig heeft van IndicatieNederland voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan IndicatieNederland hiervoor kosten in rekening brengen.

 1. Geheimhoudingsplicht

Op alle persoonsgegevens die IndicatieNederland van de wederpartij ontvangt en/of zelf verzamelt rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. IndicatieNederland zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de wederpartij uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. Het staat IndicatieNederland derhalve vrij persoonsgegevens te verstrekken aan de door haar ingeschakelde Indicatiesteller teneinde de verstrekte opdracht uit te kunnen voeren.

 1. Audit

De wederpartij heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit de voorwaarden van dit artikel.

Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat de wederpartij de bij IndicatieNederland aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door de wederpartij geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. De door de wederpartij geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door de wederpartij, en maximaal eens per jaar plaats.

IndicatieNederland zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie ter beschikking stellen. De wederpartij zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijfsverstorend effect op de overige werkzaamheden van IndicatieNederland veroorzaakt.

De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de partijen of door beide partijen gezamenlijk.

De redelijke kosten voor de audit worden door de wederpartij gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren derde altijd door de wederpartij zullen worden gedragen.

 

ARTIKEL 18 | Geheimhouding en privacyverklaring

 1. IndicatieNederland en de Wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De privacyverklaring van IndicatieNederland is te raadplegen via: IndicatieNederland.nl/privacyverklaring

ARTIKEL 19 | Wijziging en uitleg

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de (Nederlandse) tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. IndicatieNederland heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen door toezending van de gewijzigde tekst aan de Wederpartij. Wijzigingen of aanvullingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten, mits deze aan de Wederpartij bekend worden gemaakt. De Wederpartij wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien niet binnen veertien dagen na de mededeling van IndicatieNederland dat de wijziging zal plaatsvinden, een schriftelijk protest daartegen wordt ontvangen.

 

ARTIKEL 20 | Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van IndicatieNederland is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft IndicatieNederland het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen IndicatieNederland en de Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
Je naam *
Je e-mailadres *

Login